ประเด็นร้อน

6/recent/ticker-posts

ตร. อนุมัติเปิดรับสมัครสอบตำรวจ หญิง/ชาย เป็นนายร้อยตำรวจ รอง สว.(สอบสวน) จำนวน 800 นาย

ตร.อนุมัติการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ให้กับหน่วยงานในสังกัด ตร.  โดยวิธีการสอบแข่งขัน ตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับารชการเป็นราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ จำนวน ๔๐๐ อัตรา (โดยแยกเป็นเพศชาย จำนวน ๓๐๐ อัตรา และเพศหญิง จำนวน ๑๐๐ อัตรา) และรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนชายและหญิง ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ให้กับหน่วยงานในสังกัด ตร.

 

โดยวิธีการคัดเลือก ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ จำนวน ๔๐๐ อัตรา รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๐๐ อัตราตามมติ ครม. ในคราวประชุม เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๔ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการสรรหาการสอลคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ/ปฏิบัติงาน เพื่อทดแทนจากอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการและอัตราตั้งใหม่ที่ได้รับจากการจัดสรรไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้งแล้วเสร็จโดยเร็ว

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชนและบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -  ๑๙) ด้วย

จึงเห็นควรรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต จำนวน ๔๐๐ อัตรา แยกเป็น เพศชาย จำนวน ๓๐๐ อัตรา เพศหญิง จำนวน ๑๐๐ อัตรา และข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต จำนวน ๔๐๐ อัตรา โดยเห็นควรอนุมัติและมอบหมายการดำเนินการ ดั้งนี้


 

  รับสมัครและสอบราชการแข่งขันบุคคลภายนอก (เพศชาย) ผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต โดยต้องศึกษาสำเร็จวิชากฏหมายไทยอย่างน้อย ๓ วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อได้รับปริญญาดังกล่าวหรือการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว.ประจำ บช.น. ทำหน้าที่สอบสวน จำนวน ๓๐๐ อัตรา โดยวิธีการสอบแข่งขันตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ รับอัตราเงินเดือนระดับ ส.๑ ขั้น ๑๘.๕(๑๕,๒๙๐ บาท) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ ตร. กำหนด และหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก (เพศหญิง) ผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต โดยต้องศึกษาสำเร็จวิชากฏหมายไทยอย่างน้อย ๓ วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อได้รับปริญญาดังกล่าวหรือการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว.ประจำ บช.น. ทำหน้าที่สอบสวน จำนวน ๑๐๐ อัตรา โดยวิธีการสอบแข่งขันตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ รับอัตราเงินเดือนระดับ ส.๑ ขั้น ๑๘.๕(๑๕,๒๙๐ บาท) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ ตร. กำหนด และหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพศชายและเพศหญิง ผู้มีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต โดยต้องศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายไทยอย่างน้อย ๓ วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อได้รับปริญญาดังกล่าวหรือการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ โดยวิธีการคัดเลือกตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อเข้ารับการฝีกอบรมตามหลักสูตรที่ ตร. กำหนด และเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมให้แต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ราอัตราเงินเดือนระดับ ส.๑ ขั้น ๑๘.๕ (๑๕,๒๙๐) หรือหากแต่เติมได้รับอัตราเงินเดือนในปัจจุบันสูงกว่าที่กำหนดดังกล่าวจะได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าที่จะได้รับอยู่เดิมแล้วแต่กรณี ดำรงตำแหน่ง รอง สว.ประจำ บช.น. ทำหน้าที่สอบสวน จำนวน ๔๐๐ อัตรา และให้เข้ารับการึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเมื่อสำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมตามที่ ตร.กำหนด และ หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) หน่วยงานต่างๆ โดยให้เลือกตำแหน่งตามลำดับคะแนนที่ได้รับ เมื่อสำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมฯ และหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา สำหรับเพศหญิงให้แยกจัดสรรตำแหน่งที่สอดคล้องกับอำนวจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนหญิง ตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ

เมื่อสำเร็จหลักสูตรการึกอบรมตามที่ ตร.กำหนด และแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เมื่อผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) หน่วยงานต่างๆ โดยให้เลือกตำแหน่งตามลำดับคะแนนที่ได้รับ เมื่อสำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมฯ และหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

 ให้ กองบัญชาการศึกษา หรือ บช.ศ. รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่นขัน หรือการรับสมุครและคัดเลือก การพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการร่างประกาศรับสมัคร ตลอดจนการเลือกตำแหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือแต่งตั้งเลื่อนชั้น และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่ ตร. อนุมัติ โดยประสานงานกับ สกพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ให้เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ดำเนินการสรรหาและฝึกอบรมกลุ่มข้าราชการตำรวจชั้นประทวนก่อน เพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในห้วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอก โดยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และมาตรการที่ทางราชการกำหนด

รายละเอียด สอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รอง สารวัตร (สอบสวน) จำนวน 800 นาย

 

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น