กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

 กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้


 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ)

จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขา
การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และสาขาการเงินการธนาคาร
จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน .. รับรอง
และเป็นผู้พิการประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ .. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ ความพิการดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้

 


2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง คนพิการ (ด้านประชาสัมพันธ์)

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน
.. รับรอง
และเป็นผู้พิการประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ .. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ ความพิการดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้

 


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ข่าวยอดนิยม