ข่าวดี! บุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานโควิด-19 รับเงินเพิ่มพิเศษ 1,000-1,500 บ.

 สธ.ส่งหนังสือด่วนที่สุด! ถึงนพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. ระบุหลักเกณฑ์จ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ‘บุคลากรสาธารณสุขทำงานโควิด-19’ ย้ำต้องทำงานจริง มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมจัดส่งรายชื่อภายใน 24 ส.ค.นี้

 

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 1896 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยหนังสือระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 เม.ย.2563 เห็นชอบให้บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สำหรับหลักเกณฑ์การได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ให้กระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) จัดทำระเบียบหรือหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ดังนี้

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียกว่า กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่กค 0408.5/ว 102 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ส.ค.2563 ได้มีมติให้ตรวจสอบจำนวนบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ตามปฏิบัติจริง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข เป็นไปตามประมาณการงบประมาณตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2563

ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานจัดทำบัญชีรายชื่อบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสรุปจำนวนบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามตัวอย่างที่แนบมานี้ ทั้งนี้ บุคลากรสาธารณสุขที่จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษจะต้องเป็นผู้ได้รับคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในวันที่ 24 ส.ค.2563


 อย่างไรก็ตาม นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียดความหมายของเงื่อนไข อาทิ ความหมายของบุคลากรสาธารณสุข ความหมายของผู้ปฏิบัติการโดยตรง ความหมายของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน

นอกจากนี้ ยังระบุถึงการรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนในอัตรา ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงได้รับอัตราเดือนละ 1,500 บาท และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนได้รับในอัตราเดือนละ 1,000 บาท เป็นต้น

สำหรับรายละเอียด ดังนี้

 


ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก https://www.hfocus.org/

ความคิดเห็น

ข่าวยอดนิยม