นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สาย ตม. มาแล้ว 1,000 อัตรา อายุ 18-35 ปี สูง 150 ขึ้นไป วุฒิ ม.6/ปวช./กศน.

นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สาย ตม. มาแล้ว 1,000 อัตรา  

  คุณสมบัติผู้สมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง( ตม. )

1.บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย 
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการ) 
3.ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. 
4.ผู้หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก 
5.ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็น โรคอ้วน (อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ) 
6.วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการ) ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้!! 
7.มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ 
TOEIC       495 คะแนน 
TOEFL IBT  60 คะแนน 
CU-TEP      60 คะแนน 
IELTS       4.5 คะแนน 
ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 (240 คะแนน) หรือระดับ 4-6 (180 คะแนน) 
ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด 
8.กรณีไม่มีคะแนนตามข้อ 7 สมัครได้ โดย สตม. จะจัดสอบภาษาอังกฤษเองในการสอบรอบที่ 1   ไม่รับผู้ชาย ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้ 
1.ต้องไปเกณฑ์ทหาร เม.ย.2562 
2.เกณฑ์ทหาร จับได้ “ใบแดง” ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ 
3.เป็นทหารเกณฑ์ ปลดหลังวันที่ 15 ส.ค.2562 (รอประกาศอย่างเป็นทางการ) 
4.ผ่อนผันทหาร 
5.หนีทหาร   

ผู้ชาย ที่ไม่มีภาระทางทหารนี้ สมัครได้ 
1.เกณฑ์ทหาร จับได้ “ใบดำ” 
2.เป็นทหารเกณฑ์ ปลดภายในวันที่ 15 ส.ค.2562 (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)   

การสอบแข่งขัน แบ่งเป็น 3 รอบ 
สอบรอบที่ 1 ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ 100 คะแนน วิธีการฟัง(Listening) การอ่าน(Reading) และการสนทนา(Conversation) คำทักทาย การสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% จึงถือว่าผ่านการสอบรอบที่ 1 โดยจะไม่นำคะแนนรอบที่ 1 ไปรวมกับคะแนนรอบที่ 2 รอบที่ 3 (เป็นแบบน็อกเอาท์ ผ่านเข้ารอบต่อไป ไม่ผ่าน ตก)   สอบรอบที่ 2 ปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน 
1.ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ 
2.ภาษาไทย 15 ข้อ 
3.พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 50 ข้อ 
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 15 ข้อ 
5.สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ 
6.ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ 
7.พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตำรวจ 10 ข้อ 
8.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 10 ข้อ

 ต้องได้คะแนนวิชา ตามข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันไม่น้อยกว่า 60% และต้องได้คะแนนวิชา ตามข้อ 3 ถึงข้อ 8 รวมกันไม่น้อยกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน ตัวจริง 1,000 คน สำรอง 300 คน รวมเป็น 1,300 คน   

สอบรอบที่ 3 
1.ตรวจสอบประวัติ มีเกณฑ์ คือ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
2.สอบสัมภาษณ์ มีเกณฑ์ คือ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
3.การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต มีเกณฑ์ คือ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.Immigration-thai.com ระบบยังไม่เปิดรับสมัคร   

สถานที่สอบ 
สอบรอบที่ 1 ม.ราม (หัวหมาก บางนา) 
สอบรอบที่ 2 ม.ราม (หัวหมาก บางนา) ,มธ.รังสิต หรือสถานที่อื่นใน กทม. 
สอบรอบที่ 3 โรงพยาบาลตำรวจ และสโมสรตำรวจ   

กำหนดการที่สำคัญ สมัครได้ตรั้งแต่ วันที่ 14 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 8 มี.ค.62 เวลา 16.00 น. 
สอบรอบที่ 1 ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 21 มี.ค.62 สอบภาษาอังกฤษ วันที่ 28-30 มี.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ 10 เม.ย.62 
สอบรอบที่ 2 ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 10 พ.ค.62 สอบวันที่ 20 พ.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 31 พ.ค.62 สอบ
รอบที่ 3 สอบสัมภาษณ์ 14 ส.ค.62 


***ข้อมูลดังกล่าวเป็นฉบับร่าง รอประกาศอย่างเป็นทางการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง***   

เครเดิตที่มา  Nine100.comเครดิต Nine100.com

ความคิดเห็น

ข่าวยอดนิยม